Lütfen tarayıcı olarak Internet Explorer kullanınız.


E-Posta :
Şifre      :

Yeni Kullanıcı

 

Şifremi Unuttum

Sisteme ilk kez giriş yapacaksanız "Yeni kullanıcı" kısmından
kayıt olmanız gerekmektedir.


OLGU SUNUMU

Giriş, olgu, sonuç ve tartışma ibareleri belirgin şekilde ara başlık olarak bulunmalıdır.  
Grafik ve tablo dâhil en fazla 350 kelime kullanılabilir.

Olgu Sunumu Aşağıdaki Örnekteki Gibi Olmalıdır.

 

ORJİNAL ÇALIŞMA

Giriş ve amaç, gereç ve yöntem, sonuçlar, tartışma ibareleri belirgin şekilde ara başlık olarak bulunmalıdır. Grafik ve tablo dâhil en fazla 350 kelime kullanılabilir.

Orjinal Çalışma Aşağıdaki Örnekteki Gibi Olmalıdır.
 

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker,
Anjioödem ve Artraiji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu


Yakup Canıtez*, Mehmet Ağın**, Solmaz Çelebi***, Osman Dönmez****, Nihat Sapan
*

*Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji BD, **Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,
***Çocuk Enfeksiyon Hast. BD, ****Çocuk Nefroloji BD, Bursa


Giriş:
Hepatit B enfeksiyonlarından korunmak için uygulanan Hepatit B aşılarına bağlı ürtiker, anjioödem gibi alerjik reaksiyonlar ve artraiji, vaskülit lite­ratürde az sayıda bildirilmektedir.
Olgu:
12 yaşında erkek çocuk, vücudunda döküntü, kaşıntı şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde 4 yıl önce 3 doz Hepatit B aşısı yapılmış olan olguya 6 saat önce okulda hepatit B aşısının rapel dozu yapıldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde alt ve üst ekstremitelerinde, yüzünde ve sırtında kaşıntılı, ürtikeryai lez-yonları ve yüzde, dudaklarda anjioödemi mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Olguda akut ürtiker düşünüldü. Antihİstaminik tedavisiyle akut ürtiker yakınmaları geçen olguda takiben 8. günden sonra ayak bileklerinde artraiji bulguları ve el, kol ve bacaklarda yaygın ürtikeryai vaskülit lezyonları gelişti.
Olgunun laboratuvar değerlerinde beyaz küre: 6200 mm3, Hb:10,8 mg/dl, trombosit: 387000 mm3, sedimentasyon: 14 mm/saat, CRP: 2,5 mg/dl, kan biyokim­yasında üre, kreatinin ve diğerleri, tam idrar tetkikleri normal olarak bulundu. Total ve spesifik IgE testleri, RF, ANA, AMA, ASMA, ANA normal saptan­dı. Ürtikeryai vaskülit lezyonlarından yapılan deri biyopsisi ürtikeryai vaskülit ile uyumlu bulundu.
Olguya artraljisi için analjezik ve ürtikeryai vaskülit için metilprednizolon 1 mg/kg/gün başlandı, artraiji yakınmaları 2 gün içinde geriledi. Ürtikeryai vas­külit lezyonları 5. günde tamamen iyileşti.
Sonuç ve Tartışma: Günümüzde hepatit B aşılaması yaygın olarak uygulanmaktadır. Hepatit B aşısına bağlı ürtiker, anjioödem gibi alerjik reaksiyonlar ve artraiji, ür­tikeryai vaskülit tablolarının gelişebileceği literatürde az sayıda bildirilmekle birlikte aşılamanın yaygınlaşmasına bağlı olarak giderek daha çok sayıda karşılaşılabileceği göz önünde tutulmalıdır.

 

Çocukluk Çağında Vitamin B 12 Eksikliği

Birol Baytan, Adalet Meral Güneş,
Ünsal Günay

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Hematoloji BD, Bursa


Giriş  ve Amaç: Vitamin B12, DNA sentezinde ve nörolojik fonksiyonlarda önemli olan ve sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan bir vitamindir. Eksikliği çeşitli nörolojik ve hematolojik bulgulara neden olur. Çocukluk çağında vitamin B12 eksikliğinin en Önemli nedeni, diyetin vitamin B 12'den fakir olmasıdır. Buçalışmada çeşitli klinik bulgular ile başvuran ve vitamin B12 eksikliği saptanan olgularımız değerlendirilmiştir.
Gereç ve yöntem: Genel çocuk polikliniğine son 1 yılda değişik nedenler ile başvuran 3980 olgudan 15'inde (%0.03) klinik ve laboratuar bulgular eşli­ğinde vitamin B12 eksikliği düşünüldü. Tüm olgularda tam kan sayımı, periferik yayma, serum vitamin B12, folik asit, demir, DBK, ferritin, plazma homo-sistein düzeyleri çalışılarak tanı konuldu. Tanıyı doğrulamak için 8 (%53) olguya kemik iliği aspirasyonu yapıldı. Ayrıca tüm olgularda İdrarda proteinüri araştırıldı. Nörolojik bulguları olanlar pediatrik nöroloji uzmanı tarafından değerlendirildi. Vitamin B12 im 1000 ugr/gün 7 gün ve daha sonra aynı doz 15 gün ara ile 2 kez tekrar edildi. Izlemde ayda bir kez PO veya İM aynı doz devam edildi. Yaşa uygun diyet düzenlendi.
Sonuçlar: Yaş ortalaması 61.60±51,05 (9-156) ay ve kız/erkek:8/7 bulundu. Olguların tanı anındaki bulguları; solukluk (n:15;%!00), dirençli oral aftlar (n:2;%13), hepatospienomegali <n:2;%13), kolay ekimoz oluşması (n:2;%13), konvulziyon (n:l;%7.5) idi. Ayrıca bir hastada APECED, diğerinde ise kısa ba­ğırsak sendromu saptandı. Beslenme anamnezleri değerlendirildiğinde; 5 (%33.4) olgu sadece anne sütü alırken, 3'ü (%20) normal, 7'si (%46.6) etten fa­kir beslenmekte idi. Anne sütü alan 5 olgunun annelerinde çalışılan serum vitamin B12 değeri 155±24.3 pg/mL ile düşük bulundu ve vit. B12 ile folik asit verildi. Olgularda tanı anında ortalama hemoglobin 8.04 ±2.55gr/dl (12-4.2), MCV: 97.20+10.14 fi (81-111 fi) ve serum vitamin B 12 düzeyi 141.5±31.7 pg/mL (41-180 pg/mL) idi. Bir olguda da folik asit eksikliği vardı. Plazma homosistein düzeyi tüm olgularda yüksek (36.2±15.9 umol/L )(N:<15 pmol/L) bulundu. Kon­vulziyon ile gelen olgunun EEG'sinde patoloji saptanmadı. Bir olguda proteinüri saptandı. Olguların 6'sında (%40) demir eksikliği anemisi de vardı. İM vi­tamin B 12 tedavisi ile ortalama 7.2+3.1 günde hemoglobin değerinde yeterli artış saptandı ve 15.günde ortalama Hb: 11.89±1.1 gr/dl'ye çıktı. Olguların APECED ve kısa barsak sendromu dışında olanlara diyetleri ayarlandıktan sonra ayda bir kez oral 1000 ugr vitamin B 12 idame verildi.
Tartışma: Çocukluk çağında anemi veya sitopeni ile gelen olgularda MCV normal bile olsa vit B12 eksikliği düşünülmelidir. Serum vitamin B12 düzeyi nor­mal bile bulunsa plazma homosistein düzeyi ile eksiklik araştırılmalıdır. Bu olgularda tedavinin yanı sıra anne sütü alanlarda annelere vitamin B12 veril­mesi ve diyetin düzenlenmesi çok önemlidir.